OPENINGSTIJDEN

De peuterschool is alleen ‘s ochtends open. De peuters kunnen tussen 8.30 en 8.45 uur worden gebracht en tussen 11.45 en 12.00 uur weer worden opgehaald.


VAKANTIES

De vakanties worden van tevoren bekend gemaakt. Als regel worden de vakanties van de plaatselijke basisscholen aangehouden.


BASISSCHOOL

De overgang naar de basisschool vindt normaal gesproken plaats na de vierde verjaardag. U dient uw kind zelf aan te melden op de basisschool.

De mogelijkheid om uw peuter de laatste weken tot de kerst- c.q. zomervakantie te laten blijven op de peuterspeelzaal is er, echter alleen in overleg met de leidsters.


OVERIGE PRAKTISCHE ZAKEN

 • Als uw kind ziek is wilt u dit dan melden, liefst na negen uur. Het telefoonnummer is: 070 - 5178037.
 • Het is voor alle betrokkenen vanzelfsprekend dat een ziek kind thuis hoort te zijn. Toch is het in de praktijk wel eens moeilijk om de grens te bepalen. Het is dan ook aan de leidsters om, in overleg met de ouders, tot een verantwoorde oplossing te komen. Kinderen met een besmettelijke ziekte mogen uiteraard niet op school komen. Leidsters verstrekken geen medicijnen aan kinderen.
 • Een knuffel en speen mogen best meegenomen worden voor eventuele troost, maar met speelgoed ligt dat iets moeilijker. Meegenomen speelgoed kan en mag door iedereen gebruikt worden en omdat het meestal kwetsbaarder is dan het “groepsspeelgoed”, kan het stuk gaan. De school aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het wegraken of beschadigen van meegebracht speelgoed. Dit geldt overigens ook voor kleding en sieraden.
 • Gemakkelijke kleding bevordert het zelfstandig naar de wc gaan.
 • Als uw kind nog niet zindelijk is, gaarne een luier en verschoning meegeven.
 • Wilt u de jasjes en broodtrommeltjes en bekers van de naam van uw peuter voorzien? Dit voorkomt zoekraken.
 • Regelmatig worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Indien er bij uw kind luis wordt geconstateerd, wordt u gebeld om uw kind te komen halen. U dient het luizenprotocol/behandeling te volgen. Behandeling dient na één week herhaald te worden.
 • Een extra ochtend uw kind brengen is mogelijk, maar altijd eerst in overleg met de leidsters en liefst een paar dagen van tevoren. Voor deze ochtend worden extra kosten gerekend. Het is niet mogelijk om een ochtend te ruilen. Ook is het niet mogelijk om “logé-kinderen” een ochtend te brengen.
 • Het is verboden te parkeren op het terrein. Dit geldt ook voor het pad naar de school toe.
 • Wij vragen u de toegangspoort/hek altijd achter u te sluiten.
 • Mededelingen: regelmatig worden er zaken van belang op het schoolbord in de gang geschreven, vergeet niet hierop te letten.
 • Beregoed heeft een klachtenreglement en is tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Het reglement is op school ter inzage beschikbaar.
 • Tevens is op Beregoed is een pedagogisch beleidsplan aanwezig.
 • Het inspectie rapport van GGD Haaglanden vindt u hier. Tevens ligt het rapport op school ter inzage.
 • Beregoed voldoet aan wet- en regelgeving en beschikt over dan wel voldoet aan:

o    beleid veiligheid en gezondheid

o    risico inventarisatie gezondheid

o    risico inventarisatie veiligheid

o    ongevallenregistratie

o    alle leidsters hebben kinder- E.H.B.O.diploma en 3 leidsters zijn Bedrijfshulp Verlener (BHV)

o    tweejaarlijkse ontruimingsoefeningen

o    protocol kindermishandeling

 • Het bestuur van de Stichting ‘Beregoed ‘ c.q. de leiding behouden zich te allen tijde het recht voor, van bovenstaande af te wijken.


BESTUUR

Het bestuur van Stichting Peuterschool Beregoed bestaat uit een aantal vrijwillige leden. In principe zijn dit twee ouders en twee leidsters die minimaal twee jaar zitting nemen in het bestuur. Het bestuur vergadert iedere acht weken. Aan de orde komen onder andere lopende zaken binnen de peuterschool, gemeentelijke- en beleidsmatige aangelegenheden, onderhoud en samenwerking met De Goede Herder.

Mazdaak Zareei (voorzitter, ouder klas 2)

Pieter Heerema (penningmeester, ouder klas 1)

Anneke Bosma (leidster klas 1)

Marloes de Graaf (leidster klas 1/2)


OUDERCOMMISSIE

Beregoed heeft naast het bestuur ook een oudercommissie. Deze commissie telt twee tot vier leden die een kind op Beregoed hebben. De oudercommissie heeft inspraak in het beleid, communiceert met de ouders en helpt activiteiten organiseren. De oudercommissie vergadert regelamtig. De huidige commissieleden zijn:

Floris Hamelink

Hester Valois

Frederique Cohnen